1/125
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Z A FINANČNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, A . S .
VČETNĚ J&T ARCH INVESTMENTS PODFOND
2/125
1. Ú VODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, vážení investoři a akcionáři,
jménem představenstva fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s. vám předkládáme výroční zprávu Fondu a Podfondu za finanční období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
Děkujeme vám za vaši důvěru, kterou jste vložili do finanční skupiny J&T a našeho Fondu a Podfondu. Během existence Fondu a Podfondu jste nám svěřili 13,13 miliardy korun. Cena jedné korunové investiční akcie Podfondu k 31. 12. 2021 činila 1,1601 CZK, což představuje zhodnocení o 12,54 % za předchozích 12 měsíců. Cena eurové investiční akcie Podfondu k 31. 12. 2021 činila 1,1561 EUR, což znamená růst o 12,29 % za předchozích 12 měsíců. Od svého založení Podfond prochází dynamickým investičním rozvojem, a díky tomu zvětšil objem svých aktiv k 31. 12. 2021 o 261,6 % oproti konci roku 2020.
Na konci března jsme ve spolupráci s J&T Finance Group dokončili transakci, díky které Podfond spoluinvestoval do 4,17% podílu v provozovateli obchodu Rohlik.cz. Naši investici ve výši 10 milionů eur jsme provedli prostřednictvím fondu JTFG FUND I. Na konci června získala společnost Rohlík Group v rámci dalšího investičního kola kapitálovou injekci ve výši 100 mil. EUR. Podfond se kola prostřednictvím fondu JTFG FUND I. účastnil částkou 1,7 mil. EUR. Parametry, za kterých investiční kolo proběhlo, ocenily Rohlík Group na více než miliardu amerických dolarů a firma se tak stala prvním ryze českým jednorožcem.
V průběhu února proběhlo první čerpání finančních prostředků do loni založeného fondu Sandberg Investment Fund II. Poskytnuté prostředky Sandberg využil k financování akvizice minoritního podílu ve společnosti TITAN Freelancers, který je předním slovenským poskytovatelem IT outsourcingových služeb. V průběhu druhého kvartálu došlo k další akvizici, a to 40% podílu ve společnosti Daktela, která je největším českým poskytovatelem softwarových řešení pro kontaktní centra.
Po novém roce zahájila společnost Colorizo Investment, z portfolia fondu J&T Property Opportunities, proces prodeje budovaných logistických areálů v Ostravě-Mošnově a Nošovicích. V průběhu druhého čtvrtletí došlo k podpisu smlouvy o společném záměru s jedním z investorů. Po prodeji všech hal v Nošovicích došlo ve čtvrtém kvartálu k prodeji dvou hal v Mošnově. Úplné dokončení transakce je plánováno na rok 2022.
Jednou ze strategií fondu J&T Property Opportunities jsou investice do developerských projektů v segmentu regionálních retail parků. Investiční tým pracuje na několika potenciálních transakcích. První, kterou se podařilo realizovat, je financování nákupu pozemků v katastrálním území Veľká Bytča na Slovensku, které jsou určeny pro development retail parku s pronajímatelnou plochou přes osm tisíc metrů čtverečných. Projekt již nyní přitahuje velký zájem ze strany potenciálních nájemců, a proto věříme v jeho budoucí atraktivní zhodnocení. Fond dále provedl v průběhu září investici do menšího developerského projektu u středoslovenského města Sliač. Záměrem projektu je připravit území pro výstavbu ucelené čtvrti převážně rodinných domů a jejich následný rozprodej. V průběhu listopadu provedl ještě dvě transakce, kterými investoval do pozemků v Humpolci a v Lipníku nad Bečvou s cílem výstavby retailových obchodních center. Dokončení projektů je plánováno na přelom let 2022 a 2023.
Doposud největší individuální investici jsme provedli koncem srpna. Prostřednictvím fondu J&T ALLIANCE jsme investovali 140 milionů eur do minoritního podílu v holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Hlavním aktivem J&T CAPITAL PARTNERS je 44% podíl ve společnosti Energetický a průmyslový holding, která je přední středoevropskou energetickou skupinou. V prosinci byly za zhruba 4,8 miliardy dokoupeny investorské investiční akcie fondu J&T ALLIANCE, čímž došlo k navýšení nepřímé investice ve společnosti J&T CAPITAL PARTNERS.
V listopadu J&T CAPITAL PARTNERS realizoval další tři akvizice. První z nich byl odkup 44% podílu ve společnosti EC Investments, která investuje do firem podnikajících v sektoru e-commerce a částečně též malo- a velkoobchodu (např. Mall Group, WEDO, Heureka, Košík.cz nebo FAST ČR). Druhou z realizovaných investic byla akvizice nepřímého 25% podílu ve společnosti SUPRATUC2020, společného podniku s přední španělskou
3/125
maloobchodní skupinou Eroski. Poslední investicí byl 44% podíl ve společnosti 1890s holdings vlastníka fotbalového klubu AC Sparta Praha.
V září jsme prostřednictvím fondu JTFG FUND I spoluinvestovali do minoritního podílu ve vzdělávací skupině JK Education. Skupina provozuje v Praze, Brně, Bratislavě a v Záhřebu síť základních a středních škol American Academy. Pro skupinu JK Education platí, že velmi aktivně pracuje na nových akvizicích. Během posledních několika měsíců se pak skupina začala angažovat v pro bono projektech zaměřených na vzdělávání ukrajinských uprchlíků.
V listopadu společnost Terno Real Estate z fondu Sandberg Private Equity 2 Fund realizovala akvizici společnosti CBA Market. Jde sice o relativně menší regionální síť 12 prodejen, management si však od transakce slibuje nemalé provozní synergie v celé existující prodejní síti zejména v oblasti nákupu, které plynou ze členství CBA Market ve slovenské nákupní alianci CBA.
V prosinci byl navýšen (na 95 %) podíl ve fondu Sandberg Private Equity 2 Fund, který vlastní společnost Terno real estate.
Během čtvrtého kvartálu, po prodeji první části portfolia v červnu 2021, bylo definitivně rozprodáno dluhopisové portfolio fondu J&T Market Opportunities, došlo ke zpětnému odkupu veškerých investičních akcií a z fondu jsme tak inkasovali v průběhu roku hotovost v celkovém objemu ekvivalentu 803 milionů korun.
Vstup J&T ARCH INVESTMENTS na pražskou burzu
Za náš největší úspěch v uplynulém roce považujeme událost vstupu J&T ARCH INVESTMENTS na Burzu cenných papírů Praha. Akcie Podfondu byly k datu 10. 5. 2021 přijaty na regulovaný trh investičních fondů a v podstatě okamžitě se obě akciové třídy zařadily z pohledu obchodovaných denních objemů mezi nejlikvidnější pražské akciové tituly. Od tohoto dne je tak možné akcie Podfondu nakupovat a prodávat nejen přes naši distribuční síť ale také formou burzovního obchodování. Tím se pro naše potenciální investory jakož i stávající akcionáře rozšiřují možnosti způsobu investování do Podfondu, respektive obchodování s jeho akciemi. Velice náš těší, že se nám naši ambici přinést klientům prostřednictvím burzy dodatečnou likviditu a schopnost obchodovat rychleji daří naplňovat. Rádi bychom zmínili, že přijetím na burzu jsme chtěli zároveň zdůraznit unikátnost našeho Podfondu a podpořit jeho reputaci.
Znovu děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na další zajímavé investiční příležitosti.
Ing. TOMÁŠ MARTINEC
Generální ředitel a Předseda představenstva
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Image should be here
4/125
2. Z ÁKLADNÍ ÚDAJE
Základní informace o Fondu ke dni 31. 12. 2021
Název Fondu
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV a.s. (dále jen „Fond“)
Sídlo Fondu
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo
088 00 693
Rejstříkový soud:
vedený Městským soudem v Praze, Sp. zn. 25021
Obhospodařovatel
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „Investiční společnost“)
Administrátor
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Datum vzniku Fondu
23. 12. 2019
Typ Fondu
fond kvalifikovaných investorů
Kód LEI
315700DI2OW6BYTB5L11
Doba trvání
Na dobu neurčitou
Předmět podnikání
Předmětem podnikání je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Hlavní činnost
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů
Hlavní kategorie produktu
Nabízení investice do investičních akcií Podfondu tříd EUR H a CZK H.
Webové stránky
https://www.jtarchinvestments.cz/
Telefonní číslo Fondu
+420 800 707 101
Telefonní číslo statutárního orgánu
+420 800 149 172
Základní informace o Podfondu ke dni 31. 12. 2021
Název Podfondu
J&T ARCH INVESTMENTS podfond (dále jen „Podfond“)
ISIN třída EUR H
CZ0008044864
ISIN třída CZK H
CZ0008044856
Obhospodařovatel
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Administrátor
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum vzniku Podfondu
9. 1. 2020
Frekvence oceňování
oceňování čtvrtletně
Doporučený investiční horizont
5 let
Vstupní poplatek
Max. 3 % z investované částky
Výstupní poplatek
Výplata do 4 měsíců od podání žádosti o odkup max. 15 % Výplata do 12 měsíců od podání žádosti o odkup max. 5 % Výplata do 24 měsíců od podání žádosti o odkup max. 2 %
Úplata za obhospodařování a administraci
¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
Kód LEI
315700PAOCAVYQZHU510
Doba trvání
Na dobu neurčitou
5/125
3. I NFORMACE O F ONDU A P ODFONDU
Údaje o portfolio manažerovi Fondu a Podfondu v rozhodném období
Portfolio manažer Fondu:
Ing. Michal Semotan
Doba výkonu funkce: od vzniku Fondu a Podfondu do 30. 9. 2021.
Je absolventem fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, je držitelem makléřské licence. V oblasti kapitálových trhů pracuje již od roku 1997. V roce 1997 nastoupil do společnosti INVESTKONZULT, a.s., kde získal první zkušenosti s reálným fungováním obchodníka s cennými papíry.
V rámci skupiny J&T působí od roku 1998, kdy nastoupil do makléřské společnosti J&T Securities, s.r.o. na pozici Junior trader, a postupně postoupil na pozici makléře a člena představenstva společnosti. V roce 2004 J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s. (pod novým názvem) fúzovala se společností J&T BANKA, a.s., kde se stal vedoucím makléřem a vedoucím obchodování na cizí účet, s primární specializací na akcie. Od roku 2013 je také zaměstnancem ve společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Ing. Pavel Hlaváček, ACCA
Doba výkonu funkce: od 1. 10. 2021 do konce rozhodného období
Na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci získal inženýrský titul, bakalářský titul na Anglo-American University a dva roky studoval na University of Alaska Anchorage v USA. Od roku 2010 je držitelem certifikátu ACCA.
Do finanční skupiny J&T nastoupil v lednu 2019 a od začátku se mimo orientace na nebankovní investice podílel i na vzniku současné struktury našich fondů kvalifikovaných investorů. Před nástupem do J&T sbíral pracovní zkušenosti na různých pozicích v EY.
Řízením fondu J&T ARCH INVESTMENTS byl pověřen na začátku října 2021 a stal se rovněž členem jeho investičního výboru. Jeho působení je i v investičních výborech našich dalších fondů.
Údaje o členech představenstva Investiční společnosti v rozhodném období
Předseda představenstva: Ing. Daniel Drahotský, MBA
Doba výkonu funkce: od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021
Dan zastával funkci předsedy představenstva a byl zároveň generálním ředitelem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. Do jeho působnosti spadalo Řízení rizik a správní odbor. Angažoval se také v oblasti vzniku nových private equity fondů. Členem představenstva byl od roku 2019.
Na českém kapitálovém trhu se pohybuje od začátku devadesátých let. Pracoval mimo jiné ve společnostech Wood & Company a České spořitelně , a.s., kde inicioval vznik několika podílových fondů a řídil prodej institucionální klientele. Působil rovněž na Ministerstvu financí České republiky. Do finanční skupiny J&T nastoupil v roce 2010 a dlouhodobě působil na pozici ředitele Úseku finančních trhů v J&T Bance, a.s. V roce 2019 přestoupil do J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.
Dan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology a Bankovním institutu.
Generální ředitel a Předseda představenstva: Ing. Tomáš Martinec
Doba výkonu funkce: od 1. 10. 2021
Tomáš v minulosti zastával jak pozici člena představenstva J&T BANKY, tak figuroval v top managementu celé skupiny. Později založil Metatron Capital SICAV domicilovaný na Maltě, kde i nadále zůstává v pozici ředitele a
6/125
akcionáře. Spravoval Global Macro Fund a sbíral zkušenosti z globální alokace aktiv, taktického i strategického charakteru. Dlouhodobě studuje behaviorální finance, a sleduje vliv emocí na investování.
Ze své funkce generálního ředitele bude zodpovědný za rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé, strategické alokaci aktiv.
Členka představenstva: Ing. Petra Tomisová, MBA
Doba výkonu funkce: od 1. 1. 2021 do 1. 11. 2021
Petra byla členka představenstva a finanční ředitelka J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. Do její zodpovědnosti spadalo také řízení Operations a projektové řízení IT infrastruktury a aplikační management. V oblasti private equity bylo v její kompetenci strukturování a parametrizace nových fondů, oceňování aktiv a dluhů včetně akvizičního procesu fondového investování. Členkou představenstva byla od roku 2019.
Své první pracovní zkušenosti získala na Ministerstvu financí v oblasti mezinárodních ekonomických organizací. V soukromém finančním sektoru pracuje od roku 2005, kdy nastoupila do České spořitelny, a.s. ve které působila na vedoucích pozicích ve Finanční Divizi a v Divizi IT a Provoz. Součástí její odpovědnosti byla mimo jiné administrace nemovitostních a private equity fondů. V oblasti kolektivního investování se podílela na vzniku a řízení investiční a penzijní společnosti ve finanční skupině Raiffeisenbank a na řízení českých a irských fondů spravovaných společností Generali Investments CEE. Do finanční skupiny J&T nastoupila v roce 2019.
Petra je absolventkou Katedry ekonomiky Technické univerzity VŠB v Ostravě. Titul Executive MBA u Ligs University - USA získala v roce 2018.
Člen představenstva: Ing. Roman Hajda
Roman jako člen představenstva zodpovídá za Divizi správy fondů a kompletní portfolio management všech fondů ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. Je rovněž zodpovědný za vztahy s externími distributory a řízení maltských společností pod hlavičkou J&T. Členem představenstva je od roku 2012.
Na finančních trzích se pohybuje od roku 1995, kdy již v průběhu vysokoškolských studií spolupracoval s menšími brokerskými domy. V roce 2000 nastoupil na pozici makléře v BBG Finance, a.s. Od roku 2002 pracuje ve finanční skupině J&T, ve které si prošel různými pozicemi v rámci finančních trhů a privátního bankovnictví, než natrvalo zakotvil v oblasti individuální a kolektivní správy aktiv.
Roman vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory daňové poradenství, podnikové finance a obchod. Je držitelem makléřské licence a absolventem řady domácích a zahraničních odborných kurzů.
Člen představenstva: Ing. Michal Kubeš
Doba výkonu funkce: od 1. 10. 2021
Michal se v oblasti finančních trhů a bankovnictví pohybuje více než 20 let. Začínal v pražské pobočce ING Bank a následně pracoval dlouhá léta v KPMG, kde se věnoval auditům finančních institucí, řízení finančních rizik a podílel se na due dilligence projektech. Ve skupině J&T pracuje od roku 2017.
Zodpovídat bude především za finanční a provozní řízení, digitalizaci a automatizaci interních procesů jakož i skupinovou koordinaci aktivit na poli správy fondů včetně spolupráce s investiční společností AMISTA, se kterou skupina J&T v letošním roce uzavřela strategické partnerství.
Statutárnímu orgánu Fondu je známo, že od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byl Fond osobou spojenou přes vrcholové vedení Fondu s následujícími osobami:
Osobou spojenou osobou Ing. Roman Hajda s Investiční společností je: J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c., se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV69, J&T AIF Fund SICAV p.l.c., se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV472, J&T SICAV p.l.c. se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV501, a to po celé rozhodné období. Dále byly osobou spojenou osobou Ing. Roman Hajda s Investiční
7/125
společností společnost J&T PROPERTY INCOME SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09285164, od vzniku společnosti do 31. března 2021, J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09287671, od vzniku společnosti do 31. března 2021, J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693, J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173, J&T ALLIANCE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 11634677 a J&T JTFG FUND SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089, a to od 10. listopadu 2021 do konce rozhodného období.
Ing. Roman Hajda vykonává mimo Investiční společnost činnost ředitele odboru správy klientských portfolií ve společnosti J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. značka B 1731.
Osobou spojenou osobou Ing. Daniel Drahotský, MBA s Investiční společností je společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 262 18 062, od 15. června 2012 do 30. září 2021 a dále byly osobou spojenou s Investiční společností společnost J&T PROPERTY INCOME SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09285164, od vzniku společnosti do 31. března 2021, J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09287671, od vzniku společnosti do 31. března 2021, J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693, do 1. ledna 2021 a J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173, od 13. listopadu 2020 do 31. března 2021.
Osobou spojenou osobou Ing. Petra Tomisová, MBA s Investiční společností je společnost J&T PROPERTY INCOME SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09285164, od vzniku společnosti do 30. září 2021, J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09287671, od vzniku společnosti do 30. září 2021, J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693, do 1. listopadu 2021, J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173 do 1. listopadu 2021, J&T ALLIANCE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 11634677 a J&T JTFG FUND SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089, a to od svého vzniku do 1. listopadu 2021.
Osobou spojenou osobou Ing. Tomáš Martinec s Investiční společností je společnost Metatron Capital SICAV plc, se sídlem Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1070 Malta, registrační číslo SV177 a dále společnost PT Equity Investments SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 14095688, od vzniku společnosti až do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou Ing. Michal Kubeš s Investiční společností je společnost J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., IČO: 53 859 111, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 7250/B.
Osobami spojenými osobou Mgr. Ivo Enenkl s Investiční společností jsou Nadační fond CarTec, Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1a, PSČ 702 00, IČO: 27828913, po celé rozhodné období, Vegova Vision s.r.o., Sadová 3324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 29446988, po celé rozhodné období, Advokátní kancelář Enenkl a Hradečný s.r.o., Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06481701, po celé rozhodné období, Enenkl advisory, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Chorvatsko, IČO: 04875117, po celé rozhodné období a CarTec Group a.s., sídlo Průběžná 3123/80, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČO: 06657206 od 31.12.2021.
Osobami spojenými osobou Štěpán Ašer, MBA - působí nebo v uplynulých 5 letech působil v následujících společnostech: J&T BANKA, a.s., Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 47115378, funkce Představenstvo člen, dále ATLANTIK finanční trhy, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO: 26218062, funkce Představenstvo předseda, dále J&T IB and Capital Markets, a.s., Praha 8 - Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 24766259, funkce Dozorčí rada předseda, dále
J&T Bank, a.o., Moskva, Kadashevskaya 26, Ruská federace, IČO: 1027739121651, funkce Představenstvo člen, dále J&T Leasingová společnost, a.s., Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 18600, IČO: 28427980, funkce Dozorčí rada předseda, dále J&T Mezzanine, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06605991, funkce Dozorčí rada člen, dále J&T SERVICES ČR, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 28168305, funkce Dozorčí rada člen, dále J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27592502, funkce Představenstvo člen, dále J&T BANKA
8/125
d.d. banka Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Chorvatsko, IČ: 675539, funkce Dozorčí rada člen a dále PBI, a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03633527, funkce Dozorčí rada – člen.
Osobami spojenými osobou Ing. Igor Kováč - působí nebo v uplynulých 5 letech působil v následujících společnostech: J&T BANKA, a.s., Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 47115378, funkce Představenstvo člen, dále J&T IB and Capital Markets, a.s., Praha 8 - Karlín, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 24766259, funkce Dozorčí rada člen, dále J&T SERVICES ČR, a.s., Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 28168305, funkce Představenstvo člen,
dále J&T Bank, a.o., Moskva, Kadashevskaya 26, Ruská federace, IČO: 1027739121651, funkce Představenstvo člen,
dále J&T BANKA d.d. banka Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Chorvatsko, IČ: 675539, funkce Dozorčí rada člen, dále J&T Leasingová společnost, a.s., Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 18600, IČO: 28427980, funkce Dozorčí rada člen, dále J&T Mezzanine, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06605991, funkce Dozorčí rada člen a J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27592502, funkce Představenstvo – člen.
Osobami spojenými osobou Ing. Patrik Tkáč - působí nebo v uplynulých 5 letech působil v následujících společnostech: J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, funkce Představenstvo –předseda, dále J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 27592502, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo místopředseda, dále ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČ: 26218062, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada předseda, dále Nadace J&T, IČ: 27162524, Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, funkce Správní rada člen, J&T IB and Capital Markets, a.s., IČ: 24766259, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada člen, dále CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 2346826, Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, funkce Dozorčí rada předseda, dále J&T Family Office, a.s., IČ: 3667529, Praha 1 Malá Strana, Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 118 00, funkce Dozorčí rada člen, dále Nadace Sirius, IČ: 28418808, Praha 1, Všehrdova 560/2, Malá Strana, PSČ 118 00, funkce Zakladatel, dále CZECH MEDIA INVEST, a.s., IČ: 24817236, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, funkce Dozorčí rada předseda, dále J&T Wine Holding SE, IČ: 06377149, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo člen, dále J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s., IČ: 06433855, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada člen, dále J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., IČ: 06433901, Praha 8, Sokolovská